Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

For læreren

Jødiske fotspor i nord retter seg mot skoleverket og skoleelever i ungdomsskolen og videregående skole. Undervisningsoppleggene gir elevene mulighet til å oppdage forbindelser mellom de nære, lokale, individuelle historiene, og de lange linjene og det store bildet i historien.

De tre undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i hver sin familie. Oppgavene gir elevene trening i kritisk tenkning og kildekritikk, og legger opp til en empatisk tilnærming til stoffet. Oppgavene er tverrfaglige, og bygger på kompetansemål fra historie og samfunnsfag. Elevenes norsk- og engelskkunnskaper og muntlige ferdigheter blir også oppøvd gjennom undervisningsoppleggene.

Oppgavene oppfordrer dessuten til å bruke byrommet. Derfor er undervisningsoppleggene knyttet til hver sin by, men oppgavene kan tilpasses elevenes nærmiljø. Dersom elevene ønsker å lære mer om andre personer enn de som presenteres i undervisningsoppleggene, er det mulig å bruke samme oppgaver til å undersøke flere forskjellige personer.

Temaer som tas opp i undervisningsoppleggene er innvandring, integrering, flukt, krig, etiske og personlige dilemmaer, konspirasjonsteorier, arbeidsliv i Norge på tidlig 1900-tall.

Undervisningsoppleggene er utarbeidet i samarbeid med Falstadsenteret.

Kompetansemål:

Samfunnsfag, 10. trinn:

  • Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar.
  • Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis.
  • Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv.
  • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag.

Vg1/Vg2, samfunnsfag

  • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Historie etter Vg2

  • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

Historie etter Vg3

  • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
  • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Mahler-familien

I undervisningsopplegget følger elevene familien Mahler, fra far Simons innvandring til Sverige og Norge, og fram til sønn Seliks deportasjon fra Norge i 1942. Historien blir fortalt både makrohistorisk og mikrohistorisk, ved at Mahler-familien knyttes til større historiske hendelser i Europa. 

Se undervisningsopplegg

Familien Caplan

I undervisningsopplegget følger elevene familien Caplan, fra far Daniels reise fra Latvia, til etableringen og integreringen i Norge.

Se undervisningsopplegg

Familien Steinfeld

I undervisningsopplegget følger elevene familien Steinfeld over to generasjoner. Familien på fire var den eneste jødiske familien i Ålesund. 

Se undervisningsopplegg